586 005 350

Kto i kiedy musi zainstalować kasę online

Do końca grudnia 2019r - jako pierwsze warsztaty samochodowe
Od stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązaniu posiadać:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

Do końca grudnia 2020 r -hotele, pensjonaty, gastronomia
Od lipca 2020 zobowiązane do rejestracji na kasach fiskalnych online będą działalności:

a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Do końca czerwca 2021 r – fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze, prawnicy, budowlańcy, fitnessy i siłownie
Do grupy firm z obowiązkową kasą online, trafią również świadczący usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.

Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

Drukarka fiskalna to urządzenie, które drukuje paragony bezpośrednio z programu sprzedażowego. W niektórych działalnościach zastosowanie drukarki fiskalnej jest konieczne. Ze względu na aktualne rozporządzenie nakazujące nazywać każdy towar nazwą własną tak, aby umożliwić jego bezwzględną identyfikacje. Powinieneś zainstalować drukarkę fiskalną jeżeli twój asortyment przekracza kilka, maksymalnie kilkadziesiąt pozycji, lub jeżeli planujesz zmianę asortymentu podczas pracy z urządzeniem. Używanie ogólnych grup towarowych na kasie fiskalnej jest niezgodne z przepisami i prędzej czy później spowoduje problemy z urzędem skarbowym. 

Jak obliczyć realny koszt urządzenia?

Od ceny pierwszych kas fiskalnych online można odliczyć 90% wartości netto maksymalnie 700 zł od każdego urządzenia fiskalnego. Przykładowo jeżeli koszt zakupu kasy to 1000 zł - zaliczenie jako koszt  - 19% daje nam 810 zł - odliczenie VAT 700 zł = 110 zł  
110 zł - to realny koszt zakupu kasy.

W przypadku nie bycia vatowcem odliczamy pełną kwotę 700 zł od ceny kasy, zwrot następuje na rachunek bankowy do 30 dni od fiskalizacji.

Zwrot nie przysługuje przy zakupie urządzeń starych homologacji bez komunikacji online. 

Nazwy towarów kasa jako księga podatkowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapisy kasy fiskalnej traktowane są jako księga podatkowa. Nierzetelne lub wadliwe księgi oprócz maksymalnie 240 stawek dziennych, lub dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia powodują, że transakcje z kasy nie są uznawane jako dowód w postępowaniu podatkowym  Urząd skarbowy ma prawo oszacować obroty firmy na podstawie jednej z metod oszacowania podstawy opodatkowania Art 23 Ordynacji podatkowej, lub w przypadku niemożliwości oszacowania według żadnej z metod oszacować obroty według uznania.

To znaczy, że jeżeli kontrola nie pozwoli na ustalenie sprzedaży na przykład przez stosowanie nieodpowiednich nazw towarów to oprócz grzywny nałoży na podatnika również w praktyce dowolną kwotę podatku do zapłaty, i marnym pocieszeniem jest możliwość odwołania.

Jednolity plik kontrony a kasa fiskalna

Jednolity plik kontrolny to plik eksportowany z systemu księgowego firmy.(Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). System ruszył 1 stycznia 2017 i jest cały czas rozbudowywany, dlatego przy podejmowaniu decyzji odnośnie zakupu urządzenia fiskalnego należy brać pod uwagę możliwość współpracy urządzenia z oprogramowaniem handlowym typu Subiekt GT. Najprostszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się w drukarkę fiskalną, która drukuje paragony bezpośrednio z programu księgowego, w takim wypadku wystarczy wysłać gotowy plik bezpośrednio z programu. Sprawa komplikuje się w przypadku kas fiskalnych, z których import paragonów jest utrudniony a często niemożliwy i pozostaje ich ręczne przepisanie do programu księgowego, dlatego jeżeli planujesz stałą działalność i wystawianie paragonów częściej niż okazjonalnie zapytaj o drukarkę fiskalną i oprogramowanie

Formaności przy rejestracji kasy

Nasza kasa fiskalna musi zostać zafiskalizowana w wyznaczonym terminie. Jeśli zrobimy to za późno, możemy pożegnać się z ulgą. Fiskalizacji dokonuje serwis. Na czym polega ten proces? To trwały zapis numeru NIP podatnika do modułu fiskalnego. Czynność ta jest jednorazowa i nie można jej cofnąć. W ciągu siedmiu dni od dokonania fiskalizacji musimy zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. W przypadku kas ONLINE nie ma obowiązku zgłaszania kasy fiskalnej do Urzędu Skarbowego, kasa sama rejestruje się podczas fiskalizacji. Nawet gdyby nie zależało nam na otrzymaniu zwrotu, zgłoszenie takie to obowiązek użytkownika kasy OFFLINE. Wypełniamy w tym celu druk „Zgłoszenie kasy po fiskalizacji”. Nasza firma dołącza ten druk do zestawu z urządzeniem.

Jednym z warunków uzyskania ulgi na zakup kasy jest zapłata całej kwoty od razu. Nie możemy więc kupić urządzenia na raty, jeśli zależy nam na uzyskaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego. Potrzebna nam będzie faktura zakupu oraz dowód zapłaty. To, w jaki sposób otrzymamy ulgę, zależy od tego, czy jesteśmy płatnikami VAT, czy nie.

Płatnicy VAT mogą odliczyć ulgę uzyskaną z tytułu zakupu kasy w deklaracji VAT za miesiąc rozpoczęcia ewidencjonowania lub za następne miesiące. Dowód zapłaty stanowi podstawę do dokonania odliczenia. Obowiązuje jednak zasada, że odliczenie to nie może być wyższe niż różnica między kwotą VAT należną a naliczoną. Gdy VAT naliczony okazuje się większy lub równy kwocie podatku należnego, możemy otrzymać zwrot ulgi, która nie została wcześniej rozliczona. Kwota zwrotu nie może jednak w danym okresie przekroczyć 25% całej kwoty przysługującej do odliczenia, jeśli podatnik składa deklaracje miesięczne, i 50% w przypadku deklaracji składanych kwartalnie.

W jaki sposób otrzymają zwrot przedsiębiorcy zwolnieni od podatku VAT? Odpowiednia suma wpłynie na ich rachunek bankowy w ciągu 25 dni od złożenia wniosku. Aby móc liczyć na taki przelew, musimy wypełnić druk „Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej” i złożyć go w naszym Urzędzie Skarbowym.

Zgłoszenie 

po fiskalizacji

Należy je wysłać listem poleconym w ciągu 7 dni od daty fiskalizacji (nie zakupu ani rozpoczecia sprzedaży). Serwisant przekazuje je wypełnione w dniu fiskalizacji. Dotyczy jedynie kas offline, kasy fiskalne online zgłaszają się automatycznie. 

Wniosek o zwrot kwoty 700 zł

Należy go wysłać w ciągu 7 dni od fiskalizacji kasy. Dotyczy jedynie firm niebędących płatnikami podatku VAT, którzy odliczają zwrot w deklaracji VAT 7.

Kto ma obowiązek instalacji kasy fiskalnej bez względu na obrót?

 Sprzedaż:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0), h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych, m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, 

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów – z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia; Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1544 2)

 

świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

k. kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe, 

l. związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstepu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, 

Jaki obrót zwalnia z zakupu kasy pozostałych podatników?

Przepisy o VAT nakładają na podatników obowiązek stosowania kas rejestrujących w sytuacji gdy dokonują oni sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz wyżej wskazanych osób, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Natomiast podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym sprzedaż na rzecz tych osób zwolnieni są z jej ewidencjonowania w kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł.

 

Rozpoczynając działalność w połowie roku, przysługuje 1/2 limitu czyli 10 000 zł. Rozpoczynającym działalność w grudniu przysługuje limit 1/12 czyli 1666,66 zł. 

 

W jakim czasie po przekroczeniu obrotu należy zainstalować kasę fiskalną?

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, należy zainstalować kasę fiskalną w ciągu dwóch miesięcy następujacych po miesiącu, w którym został osiągnięty limit obrotów. To znaczy, że po przekroczeniu obrotu w miesiącu lipcu, obowiązek rejestracji na kasie fiskalnej przypada na 1 października. 

Bezpłatne prezentacje i wdrożenia; Gdańsk Gdynia Sopot Wejherowo Puck Reda Rumia Tczew Pruszcz Starogard Kościerzyna Kartuzy Żukowo Lębork Władysławowo Nowy Dwór Skarszewy Jastarnia