586 005 350

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo edytować mnie. To proste.

Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

 • Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.

 • Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.

 • Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.

 • Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.

 • Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).

 • Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.

 • Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.

 • Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.

 • Motor bazy danych Microsoft SQL Server zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.

 • Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.

 • Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.

 • Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.

 • Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne cechy dokumentów

 • Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.

 • Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).

 • Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.

 • Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.

 • Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.

 • Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.

 • Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.

 • Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.

 • Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.

 • Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.

 • Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.

 • Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.

 • Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.

 • Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.

 • Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.

 • Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.

 • Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.

 • Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.

 • Możliwość unieważniania dokumentów.

 • Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.

 • Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.

 • Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych.

Dokumenty sprzedaży

 • Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.

 • Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.

 • Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.

 • Sprzedaż towarów poprzez wartość.

 • Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.

 • Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.

 • Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.

 • Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.

 • Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.

 • Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.

 • Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.

 • Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.

 • Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.

 • Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.

 • Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.

 • Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.

 • Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.

 • Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.

 • Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.

 • Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.

 • Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.

 • Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.

 • Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.

 • Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).

 • Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.

 • Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.

 • Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.

Dokumenty zakupu

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.

 • Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.

 • Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów wSubiekcie GT.

 • Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.

 • Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.

 • Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.

 • Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

 • Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.

 • Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.

 • Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.

 • Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.

 • Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.

 • Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.

 • Fiskalizacja faktur zaliczkowych.

 • Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.

 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.

 • Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.

 • Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.

 • Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.

 • Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dokumenty magazynowe

 • Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).

 • Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.

 • Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).

 • Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.

 • Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.

 • Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.

 • Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.

 • Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.

 • Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.

 • Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.

 • Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.

 • Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.

 • Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.

 • Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.

 • Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.

 • Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.

 • Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.

 • Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.

 • Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.

 • Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.

 • Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).

 • Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).

 • Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.

 • Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.

 • Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.

 • Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.

Kartoteki

 • Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.

 • Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.

 • Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.

 • Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.

 • Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.

 • Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.

 • Możliwość definiowania 8 pól własnych.

 • Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.

 • Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.

 • Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.

 • Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.

 • Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.

 • Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.

 • Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.

 • Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.

 • Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.

 • Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).

 • Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.

 • Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.

 • Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.

 • Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.

 • Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).

 • Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.

 • Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.

 • Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.

 • Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.

 • Kartoteka wspólników i właścicieli.

 • Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.

 • Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.

 • Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.

 • Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.

 • Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.

 • Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.

 • Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.

 • Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.

 • Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.

 • Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostałe funkcjonalności

 • Obsługa deklaracji Intrastat.

 • Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.

 • Definiowanie i generowanie wielu cenników.

 • Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.

 • Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.

 • Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.

 • Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.

 • Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.

 • Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.

 • Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.

 • Możliwość eksportowania i importowania wzorców.

 • Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.

 • Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.

 • Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).

 • Obsługa programu za pomocą klawiatury.

 • Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro,Subiekt dla Windows.

 • Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.

 • Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.

 • Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych Microsoft SQL Server.

 • Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).

 • Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.

 • Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.

 • Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.

 • Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.

 • Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

Bezpłatne prezentacje i wdrożenia; Gdańsk Gdynia Sopot Wejherowo Puck Reda Rumia Tczew Pruszcz Starogard Kościerzyna Kartuzy Żukowo Lębork Władysławowo Nowy Dwór Skarszewy Jastarnia